Začasne napotitve po 67. členu ZODPol – ZAHTEVA

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi začasnih napotitev po 67. členu ZODPol na delodajalca naslovil zahtevo!

Na podlagi 22.j člena Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16) vam podajamo zahtevo za prenehanje izvajanja kršitev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz  začasnih napotitev po 67. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ – v nadaljevanju: ZODPol) v povezavi z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19 – v nadaljevanju: ZDR-1). 

Po mnenju Policijskega sindikata Slovenije delodajalec protipravno izvršuje 67. člen ZODPol na način, da z upravnim aktom v obliki odločbe zaradi nemotenega opravljanja nalog policije ali policijskih podpornih dejavnosti začasno premesti uslužbenca policije na drugo delovno mesto ali ga napoti na delo na določeno območje ali področje dela in pri tem zapiše, da: »V času začasne napotitve se za kraj dela šteje območje celotne Republike Slovenije«. Slednje  je v očitnem nasprotju z 31. členom ZDR-1.  Policijski sindikat Slovenije meni, da gre za bistveno kršitev pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca in da je podana tudi odškodninska odgovornost delodajalca. Policijski sindikat Slovenije utemeljuje, da mora biti v pogodbi o zaposlitvi naveden kraj opravljanja dela in da je ta bistvena sestavina pogodbe o zaposlitvi. Lahko je opredeljen konkretno z navedbo naslova oziroma mesta (na primer v Ljubljani) ali opisno, vendar določljivo (na primer na sedežu delodajalca), nikakor pa ne z upravnim aktom v okviru začasne napotitve in na območje celotne Republike Slovenije, ker slednja ni niti kraj niti mesto, kot to zahteva zakon. Na pomembnost kraja opravljanja dela nakazuje dejstvo, da je treba ob njegovi spremembi praviloma skleniti novo pogodbo o zaposlitvi (in njena sprememba ne zadostuje) v skladu z drugim odstavkom 49. člena ZDR-1. Ker ZODPol ne izključuje določbe 49. člena ZDR-1, ki pa ne pozna možnosti razporejanja iz enega kraja v drugi kraj opravljanja dela brez predhodnega soglasja delavca in sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, je delodajalec dolžan navesti kraj opravljanja dela pri začasnih napotitvah po 67. členu ZODPol v skladu z določbami ZDR-1. Zato Policijski sindikat Slovenije meni, da so vse odločbe o začasnih napotitvah, ki vsebujejo sporno določbo, da se v času začasne napotitve za kraj dela šteje območje celotne Republike Slovenije, PROTIPRAVNE in povzročajo škodo zaposlenim.  

Glede na določena obvestila naših članov (zaenkrat izpostavljamo primer 1[1] in primer 2)[2], ki so začasno napoteni, se ti srečujejo z nerazumnimi odločitvami delodajalca tako, da so deležni navodil in odredb s strani večih nadrejenih v enem samem dnevu, na različnih policijskih enotah, kot npr.: iz PP Maribor so na PP Kočevje napoteni z odločbo po 67. členu ZODPol in ko prispejo na PP Kočevje jih tamkajšnji nadrejeni s potnim nalogom za službeno potovanje v istem dnevu napoti na delo na PP Kozino, in nazaj. V takšnih in podobnih primerih morajo nadrejeni policistkam in policistom dajati jasna navodila, naloge oziroma jasne odredbe za delo. Namreč, če je odredba nejasna, morajo oziroma lahko policisti na podlagi 94. člena  Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF – v nadaljevanju: ZJU)  zahtevajo, da se odredba ali navodilo izda v pisni obliki, kar so nadrejeni dolžni spoštovati. Prav tako opozarjamo, da so določena ravnanja delodajalca v očitnem nasprotju z 42. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19), in imajo znake hujših kršitev delovnih obveznosti s strani delodajalca, saj policistke in policistke prisiljujejo v koriščenje prenočišč ipd…, kar pa ni dopustno.  

Na podlagi tega Policijski sindikat Slovenije izraža ogorčenje in skrb nad zadnjimi organizacijskimi ukrepi delodajalca, ki imajo po mnenju sindikata očitne znake kršitev delovnopravne zakonodaje in namensko povzročanje škode policistom (kršitev pravic iz delovnega razmerja, poseg v osebnostne pravice, osebno dostojanstvo, onemogočanje izvajanja družinskih obveznosti, izvajanje fizične utrujenosti z vožnjami na delo, prisiljenje v prenočišča….), ob tem da delodajalec ni jasno prikazal tako imenovane problematike oziroma večjega tveganja ilegalnih migracij, ki bi takšno povzročanje škode zaposlenim s strani delodajalca tudi sorazmerno upravičevalo. Policijski sindikat Slovenije razume organizacijske izzive vodstva Policije in tudi operativno problematiko, ne razume pa, da se lahko organizacijski ukrepi izvršujejo v nasprotju s pozitivno zakonodajo na škodo zaposlenih, za kar pa ni nobenega zakonitega, strokovnega, niti operativnega razloga, še posebno, ker ima policija dobro organizacijsko strukturo na treh nivojih delovanja in preko 100 policijskih postaj, ki so neposredno fizično prisotne na območju celotne Republike Slovenije. Ker je v.d. generalnega direktorja policije v izjavi za javne medije 2. 7. 2020 zagotovil, da namerava policijo usmerjati k delovanju po načelih pravne države, “to pomeni zakonito, operativno in strokovno”, velik poudarek bo tudi na varovanju človekovih pravic, ga na tem mestu pozivamo, da v luči brezpogojnega spoštovanja človekovih pravic slednje najprej zagotovi v sami Policiji. 

Zato Policijski sindikat Slovenije izraža skrb oziroma mnenje, da takšno povzročanje škode, ki se izvaja z organizacijo nesorazmernih ukrepov, nima strokovnih temeljev oziroma ne gre za strokovne odločitve, saj nam ni jasno, zakaj se na tako nerazumen način izčrpavajo zaposleni, če pa so možne tudi bolj sorazmerne in pravno dopustne oblike organizacijskih ukrepov in začasnih napotitev.

[1] Primer policista PU M. Sobota: stanuje v Bakovcih in je za čas od 1.7.2020 do 16.9.2020 z Odločbo začasno napoten na PP Črnomelj. Za službo, ki jo ima na PP Črnomelj v času od 07.00 do 19.00 zjutraj gre od doma  nekaj minut pred 04.00 uro zjutraj. Opravi službo do 19.00 ure in se vrne domov okrog 22.00 ure. Skupaj opravi po avtocesti (najbolj varna pot) okrog 510 km. Po informaciji, ki so jo ustno prejeli od vodstva enote PP Črnomelj, bi naj od četrtka, 9.7. delo opravljali na PP Kozina in sicer bi naj bili napoteni s potnim nalogom iz PP Črnomelj. Do danes niso prejeli nobenega Akta delodajalca. V kolikor do takšne napotitve pride bo dnevno policist opravil med 850-900 km za pot na delo in iz dela.

 [2] Policist je zaradi pomanjkljivega in nejasnega obvestila PU Kranj št. 226-32/2020/2 (3C4-01), z dne 23.6.2020, s katerim se policiste napotuje na območje druge policijske uprave, od neposrednega vodje na podlagi 94. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU; Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1, 50/04 – ZPol-C, 23/05, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US, 113/05, 21/06 – odl. US, 68/06 – ZSPJS-F, 131/06 – odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 63/13 – ZS-K) upravičeno in pravočasno zahteval izdajo pisne odredbe oz. navodila iz katerega bo jasno opredeljen način izvajanja dela ter pravice iz delovnega razmerja. Slednje predvsem iz razloga, da ga je delodajalec prisiljeval k uporabi prenočišča v namestitvenih kapacitetah, ki jih je zagotovil delodajalec. Namreč policist se iz vrste razlogov s tem ni strinjal in je zahteval, da delodajalec preneha s takšnim prisiljenjem tako, da mu izda pisni pravni akt iz katerega bodo razvidne pravice in obveznosti v času takšne razporeditve/napotitve na delo. Nadrejeni javnemu uslužbencu pisne odredbe oziroma navodila ni izdal. Policist je prejel zgolj odgovor, da bo imel vse dokumente potrebne za pot in delo zjutraj na dan odhoda na njegovi polici v omari v sobi policistov, vsa nadaljnja navodila glede dela pa bo prejel ob pričetku dela na območju PU Koper.

Priloga: – dopis PSS, št. PSS-15/2020-173, 24. 6. 2020