Vloge nekdanjih javnih uslužbencev za izplačilo presežkov ur ob koncu referenčnih obdobij – zahteva za dodatna pojasnila

Policijski sindikat Slovenije je na V.D. generalnega direktorja Policije, g. Andreja Juriča v zvezi vlog nekdanjih javnih uslužbencev za izplačilo presežkov ur ob koncu referenčnih obdobij naslovil zahtevo za dodatna pojasnila

Obveščamo Vas, da smo se seznanili z vašim dopisom št. 100-734/2019/154 (1501-04) z dne 14. 10. 2020. Vaše pisanje nam je nerazumljivo in nejasno, še zlasti ob upoštevanju dejstva, da smo vas že 8. 1. 2019 z našim dopisom št. PSS 6–2/2019-8 pozvali na izvršitev pravnomočnih  sodb, Sklepa Vrhovnega sodišča R. Slovenije št. VIII Ips 149/2018 z dne 4. 12. 2018, s katerim je naslovno sodišče zavrnilo revizijo R. Slovenije v zvezi s sodbami sodišč v tem kolektivnem sporu in sicer sodbo sodišča I. stopnje št. X Pd 871/2015, z dne 27. 10. 2016 in sodbo višjega sodišča št. X Pdp 848/2017, z dne 1. 3. 2018. 

Jasno je torej, da bi morali na podlagi predmetnih sodb vsem članom PSS, ki so bili navedeni v prilogi – seznamu, v 15 dneh po pravnomočnosti sodbe, v celoti izplačati vse kar jim po predmetnih sodbah za obdobje od 1. 1. 2010 do 3. 5. 2013 pripada. 

Iz vašega dopisa izhaja, da svojih obveznosti, ki izhajajo iz sodbe, niste izvršili že več kot dve leti po pravnomočnosti. Z očitnim nevestnim delom v službi je zaradi tega nesporno nastala premoženjska škoda (oškodovanje javnih sredstev iz naslova zamudnih obresti), ki je povzročena s strani odgovornih javnih uslužbencev, čeprav bi slednji takšno posledico morali in mogli predvideti. Zato pričakujemo, da boste zoper odgovorne uvedli vse potrebne kazenske in delovno pravne postopke, kot tudi postopke za povrnitev nastale finančne škode. 

Upoštevaje navedeno nam zato ni jasno o kakšni metodologiji pravzaprav govorite oz. kaj imate v mislih, saj vam izplačila jasno nalaga pravnomočna sodba. Prav tako nam ni jasno za katere »druge« nekdanje javne uslužbence boste uporabili predmetno sodbo, upoštevaje veljavne predpise, stališče državnega odvetništva in stališče računskega sodišča v tej zadevi. 

Iz navedenih razlogov vas pozivamo, da nam pošljete dodatna pojasnila komu in na kateri pravni podlagi želite skleniti izvensodne poravnave, saj ne razumemo, kakšen je dejanski namen vašega obvestila.

PRILOGA:   – dokument PSS št. PSS 6–2/2019-8