Plačevanje prispevkov v poklicno zavarovanje – obvestilo

V Policijskem sindikatu Slovenije že vse od meseca oktobra 2018 delodajalca opozarjamo, da kot zavezanec za plačilo prispevkov ni plačeval ustreznih prispevkov v sklad pokojninskega zavarovanja oziroma, da prispevki delodajalca niso skladni z veljavnim Pokojninskim načrtom poklicnega zavarovanja.

V novembru 2018 nas je delodajalec seznanil, da bo naše opozorilo in zahteve upošteval in za vse zavarovance, ki so v skupini, ki je upravičena do višje prispevne stopnje, takoj po pridobitvi ustreznih podatkov izvedel ustrezen poračun prispevka za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (vključno z obrestmi po zakonu, ki ureja davčni postopek). 

V začetku leta 2019 je delodajalec dejansko začel pripravljati poračune prispevkov za nazaj, ki so bili prikazani na plačilnih listah upravičencev, vendar iz obračunov ni bilo razvidno, kako je bil obračun opravljen in niti, ali so bile v obračune vključene obresti po zakonu, ki ureja davčni postopek. Zato smo zahtevali, da delodajalec za upravičene članice in člane PSS pripravi prikaz obračuna prispevkov tako, da bodo iz obračuna razvidne razlike prispevkov glede na zapadlost in ločeno obračun obresti do dejanskega plačila prispevka ter da obračuna še neplačane prispevke oziroma in obresti po zakonu, ki ureja davčni postopek. 

Obveščamo vas, da je delodajalec naše zahteve upošteval in z dopisom št. 100-221/2020/11 (1502-11), 20. 11. 2020 obvestil vse zaposlene, da je nadgradil Mferac tako, da poračunava zamudne obresti ODPZ, poračuni pa so vidni ločeno po evidenčnih mesecih na plačilni listi. Nadalje je UOK MNZ novembra 2020 izvedel dodatne vnose za poračun prispevne stopnje, glede na upravičenost, od 1. 1. 2018 dalje, skupaj z zamudnimi obrestmi. Poračun ODPZ in obresti bo izveden pri obračunu plač za november 2020 in razviden na plačilnih listah za ta mesec. 

Ponosni smo, da smo z zahtevo Policijskega sindikata Slovenije uspeli in članicam in članom ter vsem ostalim zaposlenim zagotovili pravični obračun in plačilo prispevkov, vključno s pripadajočimi obrestmi.

V PSS smo sicer zaradi dolgotrajnega postopka pri delodajalcu že pripravljali zahtevke za varstvo pravic iz delovnega razmerja, vendar pa bomo sedaj tovrstne aktivnosti zaradi navedenega obvestila delodajalca začasno ustavili in spremljali izvedbo poračuna zamudnih obresti.

Nadalje ugotavljamo, da delodajalec kljub našim opozorilom še vedno ni pristopil k izplačevanju ustreznih prispevkov za vse upravičence, zato člane, ki niso imeli pravice do benificirane dobe oz. so pridobili status policista od 1. 1. 2001 naprej in imajo še vedno obračunan prispevek ODPZ v višini 8,0% (namesto 8,4% na delovnih mestih 12/16 oziroma 8,8% na delovnih mestih 12/18), oziroma jim poračun prispevkov za nazaj še ni bi obračunan pozivamo, da na el. naslov info@pss-slo.org pošljejo kopijo zadnjega aneksa h pogodbi in kopijo plačilne liste za november 2020.

PRILOGA: – zahteva PSS, št. 15/2020-24 z dne 27. 1. 2020