Analiza – odziv na pisanje ministra

Policijski sindikat Slovenije je na odgovor Ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa glede neodvisne strokovne analize ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili naslovil odziv.

Uvodoma se vam zahvaljujemo za vaš odgovor na kar tri (3) dopise Policijskega sindikata Slovenije, ki se nanašajo na kršitev Sporazuma  o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19;  v nadaljnjem besedilu: Stavkovni sporazum). V zvezi s tem vas obveščamo, da vaš dokument, naveden pod zvezo, razumemo kot zaostrovanje stališč do policistk in policistov (v nadaljnjem besedilu: policisti).

V vašem dopisu navajate, da ste:

  • vedeli, da je bila predmetna analiza pripravljena nestrokovno;
  • vedeli, da ministrstva (MNZ, MJU, MO, MP…) ne bi smela dajati vsebinskih pripomb na predmetno analizo, ker se je s tem bistveno poseglo v neodvisnost predmetne analize;
  • na podlagi vedenja in zavedanja iz prejšnje alineje ste pozvali Vlado Republike Slovenije, da zavrne predmetno analizo in od izvajalca zahteva, da jo izvede v skladu z javnim naročilom in temeljnimi načeli znanstvenega raziskovanja. 

Verjamemo, da ste v postopku sprejemanja sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 10103-1/2020/3, 23. 9. 2020, opozorili na evidentne kršitve Stavkovnega sporazuma, pa vam Vlada Republike Slovenije očitno ni prisluhnila. V vseh prejšnjih vladah je mnenje ministra za notranje zadeve nekaj štelo, zato smo  presenečeni, da je tokrat drugače. Prav tako navajate, da ste na predmetno analizo podali pripombe, ki so bile v korist policistov. Ob tem opozarjate, da 14. Vlada Republike Slovenije (v kateri ste vi minister) ni odgovorna, ker sta policijska sindikata Stavkovni sporazum sklenila s 13. Vlado  Republike Slovenije (z Vlado, ki je bila imenovana pred vašo, 14. Vlado). Pri tem opozarjate, da je lahko 14. Vlada Republike Slovenije, po vašem mnenju,  le nemo opazovala pripravo predmetne analize, ker je že 13. Vlada Republike Slovenije izvedla vse aktivnosti v zvezi predmetne analize.

Na podlagi tega Policijski sindikat Slovenije meni, da ste ob vedenju in zavedanju, da predmetna analiza ni pripravljena neodvisno in strokovno, ravnali kot se od ministra pričakuje. Nenazadnje je to vaša dolžnost, ki izhaja iz 14. in 17. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17). Vedeli in zavedali ste se, da bo 14. Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 10103-1/2020/3, 23. 9. 2020, kršila Stavkovni sporazum. Kot vam je znano Policijski sindikat Slovenije tukaj deli vaše mnenje in vas je, gospod minister, pred tem že večkrat opozoril, kot 14. Vlado Republike Slovenije na spornost predmetne analize. Ker pa 14. Vlada Republike Slovenije ni prisluhnila argumentom Policijskega sindikata Slovenije (in očitno ne tudi vaši dolžnosti), je ob vedenju in zavedanju o spornosti predmetne analize, s sklepom, na podlagi politične interpretacije vsebine, ugotovila rezultat predmetne analize in s tem povzročila škodo na pravicah policistov. Čeprav ste torej dobro vedeli, da je analiza sporna in ne dosega niti temeljnih meril strokovnosti, ste na naših srečanjih in v svojih javnih izjavah, raje kot da bi zastavili svoje ime in stali za svojim lastnim mnenjem, Stavkovni sporazum označili kot »kravjo kupčijo« (glej https://www.sta.si/2807678/hojs-zavraca-ocitke-policijskega-sindikata-in-jim-ocita-kravje-kupcije-s-prejsnjo-vlado ), kar na žalost kaže na dve lici oziroma dvoličnost.  

Policijski sindikat Slovenije vas dobronamerno opozarja, da Ustava Republike Slovenije (glej 110. do 119. člen) Vlade Republike Slovenije ne deli na »vašo« in »drugo« oziroma na številčne oznake. Zato vaša navedba, da se je 14. Vlada Republike Slovenije lahko zgolj seznanila s predmetno analizo in na samo vsebino ni imela več neposrednega vpliva, ne vzdrži resne razumske presoje. Glede na dejstva, ki ste jih navedli in jih povzemamo v prvem delu tega dokumenta, je pravna in dejanska odgovornost za kršitev Stavkovnega sporazuma ravno na 14. Vladi Republike Slovenije. Policijski sindikat Slovenije je zato upravičeno v fazi priprav na napoved stavke 14. Vladi Republike Slovenije, tudi zato, ker slednja ni sledila argumentiranim opozorilom in je zavestno sprejela sporni sklep, za katerega je vedela (tudi po vaših opozorilih), da je to nedopustno in povzroča škodo policistom. Celo več, 14. Vlada Republike Slovenije je tako zavestno ustvarila škodno podlago za nadaljnjo prihodnost poklica policista. Takšno ravnanje 14. Vlade Republike Slovenije pa je po našem mnenju ne samo sporno in nedopustno, ampak celo zavržno.

Kot ste sami ugotovili, je bila vaša dolžnost in tudi dolžnost Vlade Republike Slovenije, da takšno sporno analizo zavrne, saj več kot očitno ni bila izdelana v skladu z določbami Stavkovnega sporazuma, niti v skladu z določbami KPSM, kar ste nenazadnje v lastnem mnenju ugotovili tudi sami. Predmetna analiza tako terja korenite popravke tako na metodološkem kot vsebinskem delu, upoštevaje merilo strokovnosti in preverljivosti. Prav 14. Vlada Republike Slovenije pa je takšno nestrokovno in odvisno Analizo potrdila in s tem omogočila plačilo za storitev, ki ni skladna z javnim naročilom. V Policijskem sindikatu Slovenije se povsem upravičeno in utemeljeno sprašujemo zakaj niste – namesto petih mesecev držanja predmetne analize »pod mizo« v prostorih Vlade Republike Slovenije, s to analizo seznanili podpisnikov Stavkovnega sporazuma, da bi se slednji lahko do vsebine opredelili, predno ste to »šlamastiko« zavestno potrdili? Pričakovali bi, da boste svojo pokončnost obdržali tudi v prostorih Kabineta predsednika Vlade na Gregorčičevi ulici in ne zgolj na ulicah ob spremstvu policijskih specialcev ter javno zavrnili potrditev analize, ki je pripravljena nestrokovno, odvisno in vsebinsko pomanjkljivo. Vsaka razumna Vlada Republike Slovenije bi ob zavrnitvi takšne analize zahtevala njeno dopolnitev upoštevaje Stavkovni sporazum oziroma naročila novo ali pa upoštevaje izvedeno primerjavo zahtevnosti delovnih mest pričela pogajanja s policijskima sindikatoma, kako izpolniti II. točko Stavkovnega sporazuma.

No tega, spoštovani minister, niti Vi, niti 14. Vlada Republike Slovenije niste storili, ampak ste predmetno Analizo raje pet mesecev skrivali pred policisti in policijskima sindikatoma. Iz nam neznanih razlogov ste pokazali svoje drugo »lice«  in dokument, ki policistom povzroča takojšnje in dolgoročne negativne posledice, brez kančka sramu potrdili.  In ja, spoštovani minister, vsa navedena ravnanja so bila izključno v domeni »vaše«, 14. Vlade Republike Slovenije. Ali gre tudi tukaj za dvoličnost pa ocenite sami.

Upoštevajoč vaše navedbe in vašega predloga, na podlagi katerega je 14. Vlada Republike Slovenije sprejela sklep št. 5701-2/2020/4, 19. 11. 2020, vam predstavljamo naslednje poenostavljeno predstavitev »koristi« za policiste:

Stavkovni sporazum14. Vlada Republike SlovenijeUčinek za policiste
Neodvisna strokovna analizaUpravičenje do povišanja plač za 2 plačna razreda in poračun obresti na zapadle obveznosti Nestrokovna, odvisna in politično interpretirana  vsebina Analize  Kršitev sporazuma0 incelo izguba že zapadlih pravic[1]  
Posebni vladni projekt»Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij« 2. odstavek 22.d člena ZSPJSDo izvršitve II. točke sporazumaPosebni vladni projektpo sklepu 14.  Vlade RS št. 5701-2/2020/4, 19.11.2020 2. odstavek 22.d člena ZSPJSz rokom trajanja 2 mesecaKršitev sporazumaPosebni vladni projektpo sklepu 14. Vlade RS št. 5701-2/2020/4, 19.11.2020, 2. odstavek 22.d člena ZSPJSZgolj do konca meseca decembra 2020brez dogovora[2] s policijskimi sindikati
Karierni sistem Policije[3]in upravičenje do pridobitve 1 plačnega razreda ob premestitvi na zahtevnejše delovno mesto mandat izhaja iz Stavkovnega sporazuma Karierni sistem Policije brez mandata, ki bi bil drugačen od mandata kot je že dan v Stavkovnem sporazumu ?

Posebej poudarjamo, da policisti ne moremo biti žrtve nesoglasij, povzročanja nevšečnosti, zavisti, »nagajanj« ali drugih nezdravih rivalstev med 13. in 14. Vlado Republike Slovenije ali med katerokoli drugo številčno oznako Vlade Republike Slovenije. Takšna ravnanja 14. Vlade Republike Slovenije so nedržavotvorna, škodljiva, nezrela in v nasprotju z ustavnim redom, saj v samem bistvu in smislu določajo, da je najlažje živeti v izmikanju, zanikanju, sam sebi lagati in na druge s prstom kazati.

Na podlagi vsega tega vam tudi pojasnjujemo, da za Policijski sindikat Slovenije ni pomembno, za kakšen sestav Vlade Republike Slovenije gre, kot nas sicer želite prepričati. Policijski sindikat Slovenije sprejema in razume Vlado Republike Slovenije na način, kot jo določa Ustava Republike Slovenije, ne glede na njeno številčno oznako; enako prvo pa vse do štirinajste. 

Predlagamo vam, da naša resna opozorila in odločitev za pripravo na napoved stavke ne razumete kot našo željo po izsiljevanju, temveč kot skrajno obliko legalnega in legitimnega sindikalnega boja, ki se uporabi šele potem, ko delodajalska stran ni zmožna spoštljivega in konstruktivnega socialnega dialoga in se celo norčuje iz preteklih sporazumov, ki so bili doseženi po dolgotrajnih prizadevanjih sindikalne in delodajalske strani in jih sama tudi namerno krši. Še več, uslužbencem naklepno krati tudi pravice, ki so bile dogovorjene s Sporazumom med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/12, 80/12), ki ga je s policijskima sindikatoma sklenila 10. Vlada Republike Slovenije. Oceno, ali ni morda tudi tukaj prisotna dvoličnost, pa prepuščamo vam.

[1] Policist v V. TR in v izhodiščnem 24 PR izgubi 699,98 €, višji policist v VI. TR v izhodiščnem 27 PR izgubi 787,32 €, policijski inšpektor v VII-1 TR v izhodiščnem 31 PR izgubi 920,82 €, višji policijski inšpektor v VII-1 TR v izhodiščnem 37 PR izgubi 1.165,47 €, policijski svetnik v VII-2 TR v izhodiščnem 42 PR izgubi 1.418,02 € – na navedene zneske niso poračunane zakonite zamudne obresti, ki tečejo od 1.11.2019 naprej na prvi PR in od 1.9.2020 na drugi PR

[2] Niti dejansko niti pravno formalno Policijski sindikat Slovenije pri teh dogovorih oz. »kravjih kupčijah« NI SODELOVAL

[3] Policijski sindikat Slovenije ima že izdelano strukturo kariernih delovnih mest, po kateri bi vsak policist ob prehodu na zahtevnejše delovno mesto, skladno z ZSPJS, vedno pridobil 1 plačni razred