Obračun dodatka za izmensko delo – poziv za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja

Policijski sindikat Slovenije je na Ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in na v.d. Generalnega direktorja Policije, g. Andreja Juriča v zvezi obračuna dodatka za izmensko delo naslovil poziv za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja.

Na podlagi določil 22.e člena Kolektivne pogodbe za policiste in obstoječe sodne prakse, vam v nadaljevanju podajamo poziv za odpravo kršitev pravic delavcev iz delovnega razmerja glede izplačila dodatka za izmensko delo. Pozivamo vas, da oškodovanim javnim uslužbencem izplačate razliko med dejansko obračunanim zneskom dodatka za izmensko delo in dejansko pripadajočim zneskom dodatka za izmensko delo, za obdobje zadnjih 5-ih let od podaje te zahteve. 

Dne 30. 11. 2020 smo bili seznanjeni s sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 20/2020, z dne       10. 11. 2020, v povezavi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 399/2019, z dne 21. 11. 2019 in sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelek v Murski Soboti, št. Pd. 62/2017, z dne 5. 4. 2017, v zadevi, kjer je bila stranka postopka oziroma oškodovanec član Policijskega sindikata Slovenije. Vrhovno sodišče je predlog za revizijo, v delu, ki se nanaša na izplačilo dodatka za izmensko delo med 14:00 in 15:00 uro za delo, ko je javni uslužbenec delal po razporedu od 07:00 do 15:00 ure, zavrnilo, pri tem pa zavzelo naslednje pravno stališče: 

  • določba osmega odstavka 16. člena Kolektivne pogodbe za policiste, ki določa, da se za izmeno ne šteje delo, opravljeno med 6. in 14. uro, ne pomeni, da se vsaka ura dela, opravljena po 14. uri, šteje za delo opravljeno v (popoldanski) izmeni, temveč, da se delo, ki je bilo opravljeno do 14. ure, ne šteje za izmeno; 
  • da je v tem smislu določba akta o delitvi sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti, dodatkov in nekaterih povračil v zvezi z delom javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve z organoma v sestavi, za zaposlenega ugodnejša, saj določa, da se za popoldansko izmeno šteje tudi delo, ki se je začelo po 12. uri (torej pred 14. uro), izjemoma pa celo prej, če delavec dela v 12- urni izmeni
  • da po direktivi EU, ki opredeljuje izmensko delo, »izmensko delo« pomeni katerokoli metodo organizacije dela v izmenah, pri čemer si delavci izmenično sledijo na istih delovnih mestih po določenem vzorcu, ki je lahko prekinjen ali neprekinjen, vključno s krožnim, kar ima za posledico nujnost, da delavci delajo ob različnih urah v določenem dnevnem ali tedenskem obdobju. Iz te definicije izhaja, da se kot izmena ne šteje posamezna ura, opravljena v določenem delavniku, pač pa cel delovnik, ki se spreminja po določenem vzorcu. Iz tega razloga dela med 14. uro in 15. uro, pri delavniku med 7. in 15. uro, ni mogoče šteti za popoldansko izmeno. Za delo v popoldanski izmeni bi se štelo, če bi javni uslužbenec, ne glede na neenakomerno razporeditev dela, delal npr. od 12. do 20. ali 13. do 21. itd.; 
  • definicijo izmenskega dela skladno z direktivo EU povzema tudi razlaga 40. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS[1]), skladno s katero dodatek za izmensko delo pripada javnemu uslužbencu v vsakem primeru, ko dela v izmenah po določenem vzorcu, ki je lahko prekinjen ali neprekinjen (dopoldan – popoldan, dopoldan – ponoči, popoldan – ponoči, dopoldan – popoldan – ponoči). 

V Policijskem sindikatu Slovenije smo preverili, ali se dodatek za izmensko delo izplačuje zaposlenim skladno s predhodno navedeno odločitvijo Vrhovnega sodišča in ugotovili, da se javnim uslužbencem – policistom, ki delajo v 12 urni izmeni ne izplačuje dodatka za celotno 12 urno izmeno, temveč le za ure dela, opravljenega po 14. uri. Istočasno smo ugotovili, da se tudi policistom, ki pričnejo z delom v popoldanski izmeni pred 14. uro (in istočasno po 12. uri) ne izplačuje dodatka za delo za čas trajanje celotne izmene.

Ker je opisano ravnanje v nasprotju z zgoraj navedeno sodno prakso, kršitve pravic iz delovnega razmerja pa očitne in evidentne, vas na podlagi  pete in šeste alineje drugega odstavka 22.j člena Kolektivne pogodbe za policiste pozivamo, da se nemudoma zagotovi varstvo  pravic delavcev, ki izhajajo iz pravice do plačila dodatka za izmensko delo po 40. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor in navedeno sodno prakso. 

Upoštevaje navedeno pričakujemo, da v okviru svojih pristojnosti zagotovite, da bo opravljen ustrezen obračun s poračunom razlike v izplačanem dodatku za izmensko delo s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, od dneva podaje te zahteve dalje. Istočasno zahtevamo, da nas o vseh izvedenih aktivnostih tudi pisno povratno obvestite. 

V primeru, da k odpravi kršitev pravic iz delovnega razmerja ne boste pristopili, bomo za člane Policijskega sindikata Slovenije uporabili vsa pravna sredstva za zavarovanje njihovih pravic. Od vas pričakujemo, da v izogib dodatnim stroškom v breme davkoplačevalcev, kot posledica  vlaganja tožb, z javnimi sredstvi ravnate vestno, odpravite nezakonito stanje, pripravite seznam  zaposlenih, ki jim dodatek za izmensko delo za opravljeno delo ni bil izplačan ter uslužbencem, skladno s tem pozivom,  izplačate dolgovane zneske, ki jim pripadajo. 

Vaš odgovor pričakujemo v najkrajšem času.

[1] Kolektivna pogodba za javni sektor; Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12 – ZUJF, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 100/13 – ZNIRPJU, 45/14, 95/14, 91/15, 39/16, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 80/18, 48/20, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A

PRILOGA: – Sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 20/2020