Povečan obseg dela v MNZ in IRSNZ – upoštevan poziv PSS

Z dopisom pod gornjo številko smo vas že obveščali, da smo pri pregledu posredovanih obvestil delodajalca, ki se nanašajo na izplačila iz naslova povečanega obsega dela iz 6. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije (Uradni list RS, št. 67/13) ugotovili, da kljub jasnemu določilu petega stavka 6. točke sporazuma, ki določa, da se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v Ministrstvu za notranje zadeve porabi zakonsko dopustni maksimum obsega finančnih sredstev, tega MNZ od 1. julija 2020 ne izvaja, temveč se za to namenja le 60% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d. členu ZSPJS.

Kot smo vas sicer obveščali že v identični kršitvi, ki je izhajala iz Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, PSS in SPS (Uradni list RS, št. 41/2012, 31. 5. 2012) in sicer z našimi dopisi PSS-15/2020-258 in PSS-15/2020-296, je do 1. 7. 2020 je veljala določba petega člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19), ki je glede delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v 3. odstavku določala, da lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog do 30. junija 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. V policiji se je izplačevalo 60% sredstev zaradi zakonske izjeme (ki jo je preko KSJS uveljavil PSS), da lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora (po sporazumu 60%). 

Po 1. 7. 2020 omejitev iz zakona ni več, zato bi moral delodajalec za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v MNZ in IRSNZ  porabiti zakonsko dopustni maksimum 100%. Tega delodajalec ni storil, temveč je v vmesnem obdobju za izplačila namenjal le 60% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d. členu ZSPJS (namesto 100%). 

Zaradi navedenega smo delodajalca pozvali k spoštovanju dogovorjenega s Sporazumom in takojšnjemu zvišanju obsega razpoložljivih sredstev z istočasno zahtevo poračuna razlike neizplačanih sredstev za nazaj.    

Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da je delodajalec upošteval naš poziv, saj v svojem odgovoru navaja, da se bodo pri plači za mesec december 2020 pri vseh treh proračunskih uporabnikih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela že upoštevala vsa izračunana sredstva iz prihrankov in ne le v višini 60 %, razlika za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2020 pa bo predvidoma izplačana pri plači za januar 2021.

Veseli nas, da je vodstvo MNZ priznalo lastne napake in v celoti sprejelo naše argumente, ki so se ponovno izkazali za upravičene in utemeljene. Pričakujemo, da bomo v bodoče priča striktnemu spoštovanju danih zavez iz sporazumov, saj vsakršen odstop od dogovorjenega neupravičeno povzroča konflikt. 

Prepričani smo, da bomo le z vzpostavitvijo stalnega socialnega dialoga, ki bo temeljil na medsebojnem spoštljivem in enakopravnem odnosu ter potekal v okviru veljavnih pravnih norm, visoka pričakovanja do vodstva MNZ, v dobrobit vseh javnih uslužbencev v MNZ z organoma v sestavi, lahko udejanjili. Če bo na strani delodajalca izkazana prava volja in razumevanje, lahko odprta vprašanja rešimo  zelo hitro.  

PRILOGA:           

  • Dopis št. PSS-15/2020-319, 15. 12. 2020
  • Dopis MNZ št. 109-4/2020/159 (150), 28. 12. 2020