Povračilo stroškov za prevoz na delo in iz dela

Kot smo vas že obveščali z dopisom PSS št. 6-2/2019-166, dne 16. 7. 2019 in v povezavi z informacijo, da nekateri nadrejeni od zaposlenih v Policiji zahtevajo podpis novih izjav za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, v nadaljevanju ponavljamo pojasnilo.

Področje povračila potnih stroškov na delo in z dela ureja Kolektivne pogodba za negospodarske dejavnosti RS (Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.l. RS, št. 40/12 in 46/13).  Obvezne sestavine izjave o povračilu potnih stroškov, so skladno s prvim odstavkom 7. člena Aneksa h KPND: 

  1.  bivališče,
  2.  kraj, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo,
  3.  razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),
  4. razdalja od kraja, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo do delovnega mesta (v kilometrih),
  5. vrsta in cena javnega prevoza. 

Skladno z 2. odstavkom tega člena mora vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, javni uslužbenec sporočiti pristojni službi delodajalca v osmih dneh po spremembi. Iz navedenega izhaja, da je zaposleni dolžan sporočiti le spremembo podatkov, ki se nanašajo na spremembo bivališča oz. kraja, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo. 

Glede na navedeno članstvo pozivamo, da v primeru, ko ne gre za spremembo podatkov bivališča ali kraja, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, ne podajajo in podpisujejo novih izjav. V primeru prejetih zahtev za vračilo domnevno preplačanih stroškov prevoza pa nam to takoj sporočite na info@pss-slo.org, nakar vam bo preko zavarovanja pravne zaščite ARAG nudena ustrezna brezplačna pravna pomoč.