Novela ZODPol, zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti, prvi del – obvestilo

Obveščamo Vas, da je Policijski sindikat Slovenije včeraj, 18. 11. 2021, preko pooblaščene odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, na Ustavno sodišče Republike Slovenije, vložil: – zahtevo (pobudo) za oceno ustavnosti in – predlog za začasno zadržanje izpodbijanega predpisa in prošnjo za absolutno prednostno obravnavo,

za sedmi in osmi odstavek 43. člena (policist), ki se glasi: »(7) Policist med trajanjem delovnega razmerja ne sme opravljati funkcije nepoklicnega župana, nepoklicnega podžupana ali občinskega svetnika. (8) Policistu, ki med trajanjem delovnega razmerja prevzame opravljanje funkcije iz prejšnjega odstavka, preneha delovno razmerje.«, in 

  1. člena (prepoved opravljanja dopolnilnega dela in dejavnosti), ki se glasi: »(1) Policist ne sme opravljati dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju policijskih nalog. (2) Policist, ki prostovoljno ali nepoklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči, mora opravljati te naloge na način, ki ga ne ovira pri opravljanju nalog policije. (3) Policist mora generalnega direktorja policije obvestiti o vsakem nameravanem opravljanju dopolnilnega dela oziroma pridobitne dejavnosti, tudi če gre za dejavnost znanstvenega ali pedagoškega dela, dela v kulturnih, umetniških, športnih, humanitarnih in drugih podobnih društvih in organizacijah ali delo na publicističnem področju. Policist lahko opravlja dopolnilno delo ali pridobitno dejavnost le s pisnim soglasjem generalnega direktorja policije. (4) Policistu se opravljanje dopolnilnega dela oziroma dejavnosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena prepove s sklepom, če bi ga to oviralo pri opravljanje policijskih nalog, škodilo ugledu policije ali če bi to opravljanje dopolnilnega dela ali dejavnosti povzročilo nasprotje interesov. (5) Sklep o prepovedi iz prejšnjega odstavka izda generalni direktor policije. (6) Dela iz prvega odstavka tega člena predpiše minister.«.

Ob tem vas dodatno obveščamo, da bo PSS do konca meseca novembra oziroma decembra, torej po posameznih sklopih, vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti še za nekaj drugih členov novele ZODPol-G, za katere menimo, da so neustavni, ker vzpostavljajo nerazumna in negotova dejstva, nesorazmerno posegajo v pridobljene pravice ali pa povzročajo nepopravljivo oziroma težko popravljivo škodo policistkam in policistom. O tem smo vas že obveščali z našim obvestilom »ZODPol – z zakonom do sistemske ureditve povišanja plač«, dne 20. 10. 2021. 

Naj dodamo, da Policijski sindikat Slovenije preprosto ne razume odločitev Vlade RS, iz katerih je razvidno, da želi policijski poklic pravno in dejansko razvrednotiti, vzpostaviti »predal pravic« za drugorazredne ali tretjerazredne državljane, ravno nasprotno pa bi po dolžnostih in pooblastilih želela imeti »lastniški« prvorazredni odnos.