Spoštovanje Evropskega kodeksa policijske etike – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in na generalnega direktorja Policije, g. Antona Olaja v zvezi spoštovanja Evropskega kodeksa policijske etike naslovil zahtevo.

Spoštovani, 

19. septembra 2001 je Odbor ministrov Sveta Evrope na 765. sestanku namestnikov ministrov sprejel Evropski kodeks policijske etike. Dokument je nastajal med letoma 1998 in 2001. Pripravil in oblikoval ga je odbor strokovnjakov s področja policije. Pri tem so sodelovali tudi neposredni delavci policije. Med 18 predstavniki različnih evropskih policij je s svojimi predstavniki sodelovala tudi R Slovenija. Namen Evropskega kodeksa policijske etike je zagotoviti sistem načel in vrednot za skupne cilje, delovanje in nadzor nad policijo v demokratičnih družbah z vladavino prava in je namenjen vladam držav ter vodstvom ministrstev za notranje zadeve in vodstvom policij. 

Posebej izpostavljamo naslednje vsebine (glej povezavo Evropski kodeks policijske etike: http://www.svetevrope.si/res/dokument/download02ae.pdf?id=/res/dokument/1388-_1.pdf& url=/res/dokument/1388-_1.pdf&title=priporocilo_rec_2001_10_evropski_kodeks_.pdf): 

  • »Policija je organizirana tako, da kot organ, ki profesionalno skrbi za izvajanje zakona in zagotavlja storitve javnosti, pridobiva ugled v javnosti.« (12. točka); iz komentarja (str. 40): »Policijsko delo v takšni družbi je najbolj uspešno opravljeno takrat, ko ga odobrava prebivalstvo (pridobivanje ugleda v javnosti).«; 
  • »Policija je pri opravljanju policijskih nalog, za katere je v celoti odgovorna, v zadostni meri operativno neodvisna od drugih državnih organov.« (15. točka); iz komentarja (str. 40): »Pri izvrševanju pooblastil policija ne bi smela prejemati navodil politične narave.«; 
  • »Policijski uslužbenci imajo praviloma enake državljanske in politične pravice kot ostali državljani. Te pravice je možno omejiti samo, kadar je to potrebno za izvajanje policijskih nalog v demokratični družbi in je v skladu z zakonom in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.« (31. točka); iz komentarja (str. 49): »Člene tega poglavja vodi skupno načelo, da morajo imeti uslužbenci policije v odprti demokratični družbi v največjem možnem obsegu enake pravice kot ostali državljani.« in »Člen poudarja, da države članice ne smejo omejevati državljanskih in političnih pravic zaposlenih v policiji, razen če obstajajo legitimni razlogi, povezani z zakonitim potekom opravljanja policijskih nalog v demokratični pravni državi.«; 
  • »Policijski uslužbenci kot javni uslužbenci v največji možni meri uživajo socialne in ekonomske pravice. Uslužbenci imajo zlasti pravico, da se organizirajo ali sodelujejo v predstavniških organizacijah, pravico do ustreznih nadomestil in socialne varnosti, zaradi posebne narave policijskega dela pa tudi pravico do posebnih zdravstvenih in varnostnih ukrepov.« (32. točka);   
  • »Državni organi zagotavljajo podporo policijskim uslužbencem, ki so deležni neutemeljenih obtožb v zvezi z opravljanjem policijskih nalog.« (34. točka); iz komentarja (str. 51): »Zaradi posebne narave dela in tesnega stika z javnostjo so policijski uslužbenci pod močnim pritiskom javnosti glede opravljanja svojega dela. Kadar so takšni pritiski neutemeljeni (po opravljeni nepristranski preiskavi/postopku), imajo uslužbenci policije pravico, da jih njihov delodajalec zaščiti in jim nudi pomoč.« in »Ta člen ne izključuje potrebe po pomoči policijskim uslužbencem v morebitnih drugih razmerah, npr. med notranjim postopkom zoper uslužbenca.«. 

V Policijskem sindikatu Slovenije ugotavljamo, da aktualna Vlada RS, vodstvo Ministrstva za notranje zadeve in  vodstvo Policije ne spoštujete Evropskega kodeksa policijske etike. Ministrstvo za notranje zadeve in Policija sta namreč izgubila z leti težko pridobljen visok ugled v javnosti. Pri organiziranju in delovanju Policije ima vodstvo Policije oziroma stroka, kot je moč sklepati iz javnosti, vse manjšo vlogo, krepi se vloga Ministrstva za notranje zadeve oz. aktualne politike. Z novelo ZODPol je omogočen tudi neposreden nadzor predstavnikov politike nad operativo in kadrovanje na vsa položajna delovna mesta Policije. Ugotavljamo, da je s tem aktualna politika na stežaj odprla vrata vsem bodočim oblastem in bo nastalo škodo zelo težko odpraviti. Na podlagi navedenega menimo, da policijska neodvisna stroka postaja preteklost in vsak dan postaja bolj podrejena političnim apetitom aktualne oblasti. Zato je na mestu vprašanje kaj bo takrat, ko trenutna politika ne bo več na oblasti? Dejstvo je, da policijski uslužbenci nimamo enakih državljanskih, političnih in ekonomskih pravic kot ostali državljani, tudi, ko ni podanih nobenih ovir v zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil oz. nalogami na delovnem mestu javnega uslužbenca. Z zadnjo novelo ZODPol se položaj policijskih uslužbencev, še zlasti policistov ne popravlja, temveč se še poslabšuje. Odvzeli ste nam še pravico do aktivnega sodelovanja v lokalnih skupnostih v kraju bivanja, onemogočili pravico do svobodnega opravljanja dopolnilnega dela ali dejavnosti in še bi lahko naštevali. Policisti prav tako še vedno ne uživamo primerne zaščite med notranjim zaščitnim postopkom in v postopkih pritožbe zoper policista (glej naš dokument, številka PSS-15/2021-242/6 z dne 2.11.2021). 

Policijski sindikat Slovenije se za uveljavitev pravic svojih članic in članov legalno in legitimno bori z vsemi oblikami sindikalnega boja. Zaradi poseganja v pravice zaposlenih smo bili prisiljeni podati zahteve oz. pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti določenih spornih določb zadnje novele ZODPol. Ker nismo bili slišani v socialnem dialogu z vami, smo dolžni preko sodne veje oblasti skušati zavarovati nekatere temeljne elemente Evropskega kodeksa policijske etike.

Kljub vsemu navedenemu vas želimo opozoriti, da se je R. Slovenija zavezala, da je spoštovanje Evropskega kodeksa policijske etike za našo državo pomembno in ga bo spoštovala. Zato zahtevamo, da se o vsebinah, ki smo jih izpostavili, opredelite. Z vašim stališčem bomo seznanili notranjo in zunanjo javnost, po potrebi pa tudi mednarodne organizacije in države sopodpisnice Evropskega kodeksa policijske etike. 

Vaš odgovor pričakujemo v razumnem času.