Ravnanja javnih uslužbencev MNZ z organoma v sestavi v primerih rizičnega stika z okuženo osebo s Covid-19 – pojasnila PSS

Na Policijski sindikat Slovenije (PSS) dnevno prejemamo več klicev in pisnih zaprosil naših članov, kako ravnati v primeru rizičnega stika z osebo, ki je potrjeno okužena z nalezljivo boleznijo Covid-19 (pri tem so izpostavljali tudi težave, ko jim je nadrejeni v teh primerih odredil čakanje na delo iz poslovnih razlogov ali pa jih napotil na koriščenje prostih dni znotraj sedemdnevnega razporeda).

V zvezi s to, po našem mnenju sporno prakso, smo že naslovili zahtevo na delodajalca (dopis PSS št. 15/2020-265 z dne 23.10.2020) in 30.10.2020 prejeli odgovor delodajalca, ki je našim navedbam v celoti pritrdil. Delodajalec je s tem v zvezi v vse enote posredoval obvestilo, št.  229-39/2020/450 (206-10), 26. 10. 2020, »Odrejanje izolacije ob rizičnem stiku z okuženo osebo s Covid 19 – obvestilo«,   s katerim naroča, da vsem policistom, ki so jim bile obračunane ure v nasprotju s posredovanimi usmeritvami in navodili, izvedejo ukrepe za odpravo nepravilnosti. 

Nadalje vas seznanjamo s Priporočili za ocenjevanje tveganosti stikov (Priporočila so pripravljena na podlagi navodil NIJZ »COVID-19: NAVODILA ZA EPIDEMIOLOŠKO SLUŽBO OE NIJZ« in objavljena na spletni strani Kliničnega instituta za medicino dela, prometa in športa; www.kimdps.si), kdo in v katerih primerih  se šteje, da je imela oseba visoko rizični tesni kontakt: 

Visoko rizični tesni kontakt:

  • osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s COVID-19 in
  • ostale osebe v skladu s priporočili, opisanimi spodaj (ležeči tekst). 
  • Neposredni stik (face-to-face) na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min;
  • drugi fizični stik ali stik z izločki (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov);
  • bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v
  • zdravstveni ustanovi…);
  • druženje (skupna malica, druženje pri isti mizi);
  • potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra;
  • uporaba zaščitne opreme in higiena rok v skladu z navodili.

V kolikor oseba na vsaj eno od prvih petih vprašanj odgovori z DA oz. na zadnje vprašanje z NE, ga smatramo kot visoko rizični kontakt, ki zahteva izolacijo. 

Za  zdrave  visoko  rizične  tesne  kontakte  je  potrebna  izolacija  v  domačem  okolju,  ki  traja  10  dni  od pozitivnega  izvida  pri  bolniku  s  COVID-19  (za  osebe,  ki  živijo  v  skupnem  gospodinjstvu  z  osebo  s potrjenim COVID-19) ali 10 dni od zadnjega tesnega stika s potrjenim primerom (za osebe, ki ne živijo v skupnem  gospodinjstvu  z  osebo  s  potrjenim  COVID-19).  Izolacija  ni  potrebna  za  visoko  rizične  tesne kontakte, ki  so  dokazano preboleli  COVID-19  v  zadnjih  3  mesecih od  zadnjega  tesnega  stika  in  so  brez simptomov, značilnih za COVID-19. Te osebe obravnavamo kot druge tesne kontakte. 

Glede na navedeno se lahko torej zgodi, da je imela oseba visoko rizični tesni kontakt s potrjeno okuženo osebo bodisi na delovnem mestu (ali na poti na delo, kjer so policisti zavarovani za poškodbo pri delu, zaradi česar pripada zaposlenemu nadomestilo za odsotnost iz dela zaradi poškodbe na delovnem mestu v višini 100% nadomestila plače) ali v prostem času (izven službe, v domačem okolju, pri čemerv tem primeru zaposlenemu, ki ne more opravljati dela od doma, ob pogoju, da je bila zaposlenemu odrejena karantena, pripada nadomestilo v višini 80% nadomestila plače, oz. 90% nadomestila plače, če je zaposleni v izolaciji in je kužen). Ob tem dodajamo, da mora biti skladno z sedmim odstavkom 59. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ur.l.RS, št. 152/20; ZZUOOP), razlog za odreditev karantene delavcu, razviden iz odločbe o odreditvi karantene. V obeh primerih zaposlenemu svetujemo, da o dejstvu, da je imel visoko rizični tesni stik nemudoma pisno obvesti svojega nadrejenega, pri čemer navede, ali je bil  visoko rizičnemu tesnemu kontaktu oz. stiku izpostavljen na delovnem mestu ali v prostem času (od tega dejstva je namreč odvisna višina nadomestila za čas t.i. preventivne izolacije ali karantene), ter zahteva, da mu nadrejeni pisno potrdi prejem in seznanitev z obvestilom. 

Navedeno je pomembno predvsem zaradi uveljavljanja naknadnih pravnih zahtevkov v primeru, da delodajalec kljub navedbi zaposlenega, da je po njegovi oceni do visoko rizičnega stika prišlo na delovnem mestu, delavcu ne bo odredil odsotnosti iz dela na podlagi 137. člena ZDR-1, s pravico do nadomestila odsotnosti v višini 100% nadomestila plače. 

Ob tem vas seznanjamo tudi z določilom 20. člena ZZUOOP, ki je začel veljati dne 24. 10. 2020, in uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni za največ  3 zaporedne delovne dni, ki jo delavec lahko uveljavlja na podlagi lastne ocene, da zaradi prisotnosti bolezni, ne zmore opravljati dela (to pravico lahko uveljavlja tudi v primeru visoko rizičnega stika in t.i preventivne izolacije).  Nadomestilo v višini 80% nadomestila plače zavarovancu v tem primeru izplača delodajalec, ki nato od ZZZS zahteva refundacijo tako izplačanega nadomestila (več o tej pravici v priponki – obvestilo ZZZS). Ob tem dodajamo, da se gre za pravico ex lege, določeno z  ZZUOOP, katere uveljavljanje je prepuščeno izključno delavcu in ne delodajalcu. 

Zato predlagamo, da v vseh primerih obstoja visoko rizičnega stika zaposlenega s potrjeno okuženo osebo, zaposleni o tem dejstvu, z navedbo, ali je šlo za stik na delovnem mestu ali v prostem času, pisno seznani delodajalca, pri čemer pa ima zaposleni tudi pravico do koriščenja 3 zaporednih dni bolniške odsotnosti po lastni izbiri, ki mu je delodajalec ne more odrediti, niti s kakršnimi koli sugestijami vplivati na odločitev zaposlenega, ali bo to pravico izkoristil ali ne. Zaradi tega svetujemo, da zaposleni najprej počaka na odločitev delodajalca in se nato po lastni volji odloči, ali bo koristil tudi pravico, ki mu je zagotovljena skladno z 20. členom ZZUOOP.

Priloga:             

– Priporočila, objavljena na:

https://www.kimdps.si/sites/default/files/ocena_tveganosti_stikov_za_medicino_dela.pdf;

– Obvestilo  ZZZS.