Povečan obseg dela – kršitev Stavkovnega sporazuma 2012 – odgovor MNZ

Na podlagi našega poziva št. PSS-15/2020-258, z dnem 16. 10. 2020, je delodajalec pripoznal zahteve in argumente Policijskega sindikata Slovenije za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, kjer je potrebno namenjati celotno višino izračunanih sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Iz odgovora delodajalca sicer izhaja, da ima Ministrstvo za javno upravo mnenje, da glede obsega sredstev za izplačilo iz naslova povečanega obsega dela, upoštevaje vire iz 22.d člena ZSPJS (finančna sredstva iz naslova odsotnosti) za celotni javni sektor izhaja, da daje normativni okvir zgolj možnost, da se ta sredstva lahko porabijo za plačilo povečanega obsega dela, kar pa ne pomeni, da jih je v celoti (torej v stoodstotnem obsegu) treba nujno porabiti.

Po mnenju Policijskega sindikata Slovenije je takšno mnenje Ministrstva za javno upravo v nasprotju s četrto alinejo 1. točke Sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/12 in 80/12; v nadaljevanju Sporazum), ki se glasi:

»Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v Policiji se porabi zakonsko dopustni MAKSIMUM obsega finančnih sredstev.«.

Po mnenju Policijskega sindikata Slovenije ta določba zelo jasno in nedvoumno zavezuje Vlado RS oz. MNZ (in tudi MJU), da porabi vseh 100%.

Ministrstvo za notranje zadeve v istem dokumentu pojasnjuje, da samo nima zadržkov, da bi se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela porabila vsa izračunana sredstva iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. Vendar pa glede na znatno povečanje razpoložljivih sredstev (v povprečju za cca. 133.700,00 evrov mesečno) pa tudi glede na številne organizacijske spremembe in spremembe vrednotenja delovnih mest policistov do katerih je prišlo po podpisu Sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije, v tem delu predlagajo, da se dogovorijo drugačna merila in kriteriji za delitev sredstev.

Slednje je za Policijski sindikat Slovenije nesprejemljivo, saj s tem Ministrstvo za notranje zadeve neupravičeno dodatno pogojuje izvajanje že dogovorjene vsebine Sporazuma, ki ga samo izrecno krši. To pa s pogojevanjem sprejema novih meril in kriterijev na nekih povsem drugih temeljih, ki niso v nikakršni zvezi z namenom določbe Sporazuma in izplačevanjem povečanega obsega dela iz tega naslova.

Glede na zgoraj navedena prizadevanja in zahteve Policijskega sindikata Slovenije, da se Stavkovni sporazumi spoštujejo v celoti, k takemu stališču vabimo tudi Sindikat policistov Slovenije, ki je sopodpisnik navedenega sporazuma ter, da se nam pridruži pri oblikovanju stališč za rešitev nastalih krivic, ki jih je enostransko povzročil delodajalec in zaradi katerih so prav policisti že več mesecev oškodovani za dodatna sredstva, ki jim skladno s Sporazumom nesporno pripadajo.

PRILOGA:

  • Odgovor MNZ št. 109-4/2020/137, 25.11.2020